תנאים כלליים

תנאים כלליים
מסמך זה מגלם את התנאים הכלליים החלים על ההתקשרות שבין גריס נדל”ן בע”מ (להלן: “החברה”) לבין כל לקוח אשר פונה לחברה לקבלת שירותים לאיתור נכסים עבורו באי לפקדה ו/או במחוז אפירוס ו/או ביוון בכלל (להלן: “הלקוח”).
1.              הגדרות
למונחים הבאים תהיה המשמעות האמורה להלן:
1.1                    “הצדדים”
הלקוח והחברה יחד.
1.2                    “הנכסים”
נכסים למגורים, קרקעות ו/או נכסים מסחריים באי לפקדה ו/או במחוז אפירוס ו/או ביוון בכלל בו תציע החברה ללקוח נכסים.
1.3                    “השירותים”
השירותים המתוארים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה.
1.4                    “בעל הזכויות”
הבעלים ו/או המחזיקים ו/או מיופיי הכוח החוקיים בנכס הנדרש על ידי הלקוח לשם רכישה ו/או השכרה.
2.              התחייבויות הלקוח
הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי:
2.1                    הוא מעוניין להתקשר עם החברה ולקבל את השירותים מהחברה עבור התמורה אשר תוסכם בין הצדדים ותשולם כאמור להלן וכי יש בידיו והוא מתחייב למלא את כל התחייבויותיו להלן, לרבות תשלום התמורה אשר תוסכם בין הצדדים כאמור להלן.
2.2                    אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או הסכם להתקשרותו עם החברה וביצוע כל התחייבויותיו.
2.3                    כי קיבל מהחברה כל מידע שביקש לגבי הנכסים בהם הוא מתעניין.
2.4                    כי יקרא בעיון, בעצמו ו/או על ידי בא כוחו, את הסכם המכר של הנכס ו/או כל מסמך נוסף הקשור לנכס ורכישתו, לרבות, אך לא רק, תכניות אדריכליות, תרשימים, תכניות בינוי, נסח רישום של הנכס, מפרט טכני, ככל שישנו, ויתר המסמכים שיימסרו לידיו והוא מוותר בזה על כל דרישה ו/או טענה ו/או כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין הסכם המכר ו/או נספחיו ו/או השירותים ו/או התחייבויותיו המתוארות להלן.
2.5                    כי ידוע לו כי החברה התקשרה עם קבלני משנה על מנת לספק את השירותים וכי יתכן ויידרש לחתום על הסכמים מול קבלני המשנה ישירות וכי אין החברה נושאת בכל אחריות על מעשיהם ו/או מחדליהם של קבלני המשנה.
2.6                    כי ידוע לו שאין ולא קיבל מהחברה ו/או מי מטעמה כל התחייבות ו/או הבטחה לרווחים עתידיים כלשהם או בכלל בשל רכישת הנכס וללקוח לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נגד החברה בגין רווחיות ההשקעה בנכס ו/או מחיר הנכס.
2.7                    כי ידוע לו שאין במידע המוצג על ידי החברה כדי להוות מצג כלשהו של החברה ו/או מי מטעמה. כל המידע אשר מסופק על ידי החברה ו/או מי מטעמה מהווה מצג של בעל הזכויות בלבד ו/או קבלני המשנה. החברה הנה חברה משווקת בלבד והיא אינה אחראית למצגי בעל הזכויות ו/או קבלני המשנה.
2.8                    כי ידוע לו שנכונותו ורצונו לרכוש נכס והתאמת הנכס לצרכיו והעדפותיו אינם ידועים לחברה, אינם בתחום התמחותה ואין החברה מספקת כל ייעוץ משפטי ו/או מיסויי ו/או אחר ללקוח, אשר חופשי להיעזר ביועצים מטעמו לצורך בחינת הרכישה, מסמכי ההתקשרות ומבנה העסקה.
3.              התמורה 
3.1                    עבור השירותים אותם מספקת החברה ללקוח, ישלם הלקוח לחברה תמורה כפי שתוסכם בין הצדדים (להלן: “התמורה”).
3.2                    מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל יובהר בזאת כי התמורה בגין השירותים הניתנים על ידי החברה כמפורט להלן אינם כוללים תשלום אגרות ו/או הוצאות ו/או תשלומים לרשויות ו/או כל מס אשר נדרש ו/או עלויות של קבלני משנה לרבות, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים, קבלנים, שירותי ניהול וכיו”ב.
3.3                    התמורה תשולם במלואה לידי החברה במעמד חתימת הסכם ו/או זכרון דברים (הראשון מביניהם) למכירת הנכס בין הלקוח לבעל הזכויות ותהווה אחוז ממחיר הנכס אשר הוסכם בין הצדדים.
3.4                    התמורה תשולם לחברה בהעברה בנקאית, לחשבון הבנק אליו תבקש החברה מהלקוח בכתב לבצע את ההעברה הבנקאית או בהמחאה בנקאית המשוכה לטובת החברה.
3.5                    החברה לא תישא בתשלומי מסים או תשלומי חובה אחרים החלים או יחולו על הלקוח מכח הוראות הסכם זה או מכח הדין ותנכה מהתמורה כל מס או תשלום המחויב בניכוי במקור על פי דין.
3.6                    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה הינה סופית, ממצה וכוללת וכי מלבד התמורה כאמור, לא תהיה החברה זכאית לכל תשלום, החזר הוצאות או כל זכות אחרת בגין השירותים, למעט אם יוסכם אחרת בין הצדדים מראש ובכתב.
4.              בלעדיות ואי תחרות
הלקוח מקנה לחברה בלעדיות למשך תקופה בת 12 חודשים לצורך איתור נכסים עבור הלקוח באי לפקדה ו/או במחוז אפירוס ו/או ביוון וכן לצורך מתן השירותים.
5.              קבלן עצמאי    
מוסכם ומוצהר בזה, כי אין ואין בכוונת הצדדים כדי ליצור יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין החברה לבין הלקוח.
6.              אחריות
6.1                    מוסכם ומובהר בזאת במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כל שהיא לגבי כל נזק גוף ו/או אובדן ו/או נזק רכוש מכל סוג שהוא (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור – כל נזק עקיף ו/או תוצאתי) אשר יגרם ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השירותים. למען הסר כל ספק, החברה לא תשא בכל אחריות בגין מעשיהם או מחדליהם של קבלני המשנה המועסקים על ידה.
6.2                    הלקוח מתחייב לפצות ולשפות את החברה מיד עם קבלת דרישתה הראשונה, בשל כל תביעה, דרישה, נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו לחברה בקשר עם מעשה או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או כל עניין שהאחריות לו על פי האמור בתנאים כלליים אלה או לפי דין חלה על הלקוח.
7.              חובת סודיות
הצדדים מתחייבים לשמור על סודיות כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין לחברה ו/או ללקוח. האמור לעיל לא יחול על מידע הנמצא בידיעת הציבור ובלבד שמידע זה לא הגיע לידיעת הציבור עקב מעשה או מחדל של אחד הצדדים או על מידע שעל צד להסכם זה למסור עקב דרישת רשות כל שהיא.
במידה ויתברר, כי הלקוח ו/או מי מטעמו העביר מידע לצד שלישי, באופן שיגרום לכך שהחברה תאבד בלעדיות בהתאם להסכם זה, תהא לחברה הזכות לתבוע מהלקוח את אובדן רווחיה בגין אותם נכסים.
8.              כללי
8.1                    כל אחד מהצדדים מתחייב לנהוג כלפי משנהו ביושר ובהגינות ולא לעשות כל מעשה ו/או פעולה העלולים להזיק לשמו הטוב ולעסקיו של הצד השני.
8.2                    הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
8.3                    כל הודעה שצד אחד להסכם זה ירצה לשלוח למשנהו, בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו, תשלח בדואר רשום ו/או בפקס תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח.
 השירותים
החברה מעניקה ללקוחות המעוניינים ברכישת נכס לכל מטרה שהיא באי לפקדה ביוון בפרט ו/או ביוון בכלל שירות המקיף הכולל ליווי בתהליך איתור ובחירת הנכס המתאים, רכישת הנכס, שיפוץ הנכס ו/או בניה של נכס על קרקע לבניה.
השירותים הניתנים על ידי החברה ונכללים בתמורה הינם:

איתור נכס החברה מתמחה באיתור נכסים ללקוחות באי לפקדה ביוון וביוון בכלל, לרבות:
·         בדיקת הנכס והתאמתו לצרכי הלקוח ומטרותיו, בכפוף לדרישות הלקוח;
·         התקשרות מול מודד מקומי לשם מדידת הנכס ע”י מהנדס או מדידת תכניות אדריכליות במידה והנכס בנוי;
·         בדיקת הנכס וקבלת אישורים מהרשויות על גבולות הנכס והגבלות עליו ככל שיש;
·         קבלת אישור חתום מהשכנים לנכס למכירה, ככל שידרש;
·         התקשרות מול משרד עו”ד מקומי לשם בדיקה משפטית של הנכס לרבות חקירה היסטורית של רישום והיעדר שעבודים ו/או משכונות ו/או כל זכות מגבילה של צד ג’;
·         ניהול מו”מ עסקי עם בעלי הנכס למכירה.
לווי אדריכלי החברה מציעה ללקוחותיה המעוניינים בכך סיוע בהתקשרות מול אדריכל מקומי לשם לווי אדריכלי לצורך עיצוב פנים ו/או תכנון של מבנה חדש.
עבודה מול הרשויות ביוון עבודה מול הרשויות השונות ביוון, לרבות, מסים, בניה, יערות, רשויות מקומיות וכיו”ב. יובהר בזאת כי אין החברה אחראית לקבלת האישורים ו/או ביצוע הרישומים השונים ותפקידה לסייע בקבלתם בלבד.
קבלנות ובינוי החברה מציעה ללקוחותיה קיום מכרז דרכו ייבחר קבלן/מהנדס לצורך בניית מבנה חדש ו/או שיפוץ מבנה קיים. למען הסר ספק, ההתקשרות עם הקבלן תבוצע על ידי הלקוח והלקוח ישא בעלויות הקבלן.
ליווי חשבונאי החברה מציעה ללקוחותיה לווי חשבונאי ביוון, לרבות:
·         סיוע ולווי בפתיחת חשבון בנק ביוון;
·         הכרות עם רו”ח מקומי הבקיא בחוקי המס המקומיים.
למען הסר ספק, הלקוח ישא בכל העלויות הכרוכות בפתיחת חשבון הבנק ו/או התקשרות עם רו”ח מקומי.

שירותים נוספים אותם מציעה החברה ונדרש תשלום נוסף בגינם:

ליווי משפטי החברה התקשרה עם משרד עורכי דין מקומי ביוון לצורך מתן ליווי משפטי וכן מציעה ללקוחותיה סיוע משפטי של עורכי דין ישראלים.
רישום הנכס החברה מספקת ללקוחותיה שירות מלא לצורך רישום הנכס והעברתו על שם הרוכש, לרבות:
·         קבלת מספר ב”טאבו” ביוון;
·         פתיחת תיק ברשויות המס ביוון.
רישום מעמד תושב ככל שתידרש, החברה תספק ללקוחותיה שירות וסיוע בהליכי רישום תושבות מקומית, לרבות:
·         טיפול במעמד “תושב” יוון;
·         מילוי מסמכים וקבלת מספר בקופת חולים כנדרש ביוון.
מיסוי החברה מספקת ללקוחותיה שירות מלא לצורך תשלום המיסים הכרוכים ברכישת הנכס והעברתו על שמם. למען הסר כל ספק, החברה אינה מעניקה ייעוץ בנושא מיסוי בינלאומי ועלויות המס חלות על הלקוח בלבד. כמו כן מתן שירות זה מותנה בשיתוף פעולה מלא מצד הלקוח להעברת כל מסמך נדרש וחתימה על כל טופס נדרש.
יעוץ עסקי לנכס    החברה מספקת ללקוחותיה יעוץ עסקי בכל הנוגע לשווק וניהול הנכס, לרבות:
·         סיוע בהכנת תכנית עסקית שנתית;
·         סיוע ולווי בפתיחת חברה;
·         חיבור לחברת ניהול מקומית במידה והקונה מעוניין להשכיר את הנכס;
·         בניית מערך וחומר שיווקי;
·         שיווק הנכס ע”י החברה לשוכרים פוטנציאלים;
·         סיוע באיתור חברת ביטוח מקומית .
למען הסר ספק, שירותים אלו יינתנו תמורת תשלום נוסף לחברה כפי שיקבע בין הצדדים.
ניהול החברה מציעה ללקוחותיה המעוניינים בכך ניהול של הנכס אשר ירכשו לרבות השכרה וטיפול שוטף בנכס. למען הסר ספק, ההתקשרות עם חברת הניהול והתשלום לה יהיו על ידי הלקוח בלבד.