טופס הזמנת עבודה מקוצר

טופס הזמנת עבודה מקוצר

 • פרטי הצדדים להתקשרות:

 • פרטי החברה

  גריס נדל"ן בע"מ
  ח.פ. 514680941
  מרחוב הדר 40, קיסריה
  שם סוכן: עידן סרוסי
 • להלן ה"חברה"

 • פרטי הלקוח

 • סוגי קבצים מורשים: jpg, png, pdf, jpeg, Max. file size: 10 MB.
 • להלן ה"לקוח"

 • השירותים והתמורה

  • תיאור השירותים:

            איתור נכסים ביוון והכל בכפוף לאמור וכמפורט בתנאים הכלליים ובטופס הזמנה זה.    

  • התמורה
 • אחוזים
 • ממחיר הנכס המסחרי\בפועל, אלא אם סוכם אחרת בכתב בין הצדדים, במידה ומדובר בעסקת שכירות, שכ"ט לה תהייה זכאית החברה הינו בהתאם למחיר של חודש שכירות בשנה, התמורה תשלום ביום העסקה ולפני החתימה. לתמורה כאמור יצורף מע"מ כדין.

  מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל יובהר בזאת כי השירותים הניתנים על ידי החברה אינם כוללים תשלום אגרות ו/או הוצאות ו/או תשלומים לרשויות ו/או כל מס אשר נדרש ו/או עלויות של קבלני משנה לרבות, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים, קבלנים, שירותי ניהול וכיו"ב. כמו כן, החברה לא תישא בתשלומי מסים או תשלומי חובה אחרים החלים או יחולו על הלקוח מכח הדין ותנכה מהתמורה כל מס או תשלום המחויב בניכוי במקור על פי דין. תנאי התשלום הינם כמפורט בטופס הזמנה זה ובתנאים הכלליים.  

  התמורה תשולם במלואה לידי החברה במעמד חתימת הסכם ו/או חוזה מקדים ו/או זיכרון דברים (הראשון מבניהם) למכירת הנכס בין הלקוח לבעל הנכס.

  • כללי

  למען הסר ספק, הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי הוא מעוניין להתקשר עם החברה ולקבל את השירותים מהחברה, עבור התמורה המצוינת לעיל וכי יש בידיו והוא מתחייב למלא את כל התחייבויותיו. ידוע ללקוח כי החברה התקשרה עם קבלני משנה על מנת לספק את השירותים המפורטים לעיל ובתנאים הכלליים וכי יתכן ויידרש לחתום על הסכמים מול קבלני המשנה ישירות וכי אין החברה נושאת בכל אחריות על מעשיהם ו/או מחדליהם של קבלני המשנה. כמו כן, ידוע לו שאין ולא קיבל מהחברה ו/או מי מטעמה כל התחייבות ו/או הבטחה לרווחים עתידיים כלשהם או בכלל בשל רכישת הנכס וללקוח לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נגד החברה בגין רווחיות ההשקעה בנכס ו/או מחיר הנכס. החברה הנה חברה משווקת בלבד והיא אינה אחראית למצגי בעל הזכויות ו/או קבלני המשנה. כמו כן ,אינה אחראית לשינוים בחוק היווני .

  הסכם זה והתמורה לה זכאית החברה כוללים כל צד ג' שהופנה דרך הלקוח או כל גוף שעבר לו המידע דרך הלקוח,  כמו כן, כולל נכסים שהחברה הציגה ללקוח ע"י מכרזים דרך בנקים או כל סוג אחר של מכרז. 

  • סודיות

  כל תוכן שהוא המעובר ללקוח בכל דרך שהיא (דואר אלקטרוני, מסרונים וכו' ) שאינו מפורסם לציבור הינו סודי ובבעלות החברה ואין הלקוח ראשי להעבירו לכל צד ג' שהוא ללא אישור של החברה בכתב.